Tại sao tôi phải tạo một hồ sơ?

Hồ sơ của bạn giúp chúng tôi xác định bạn là ai và giao tiếp với bạn.