Tôi có thể truy cập TELUS Health One bằng cách nào?

Để đăng nhập vào TELUS Health One, trước hết bạn cần nhận được lời mời từ công ty hoặc tổ chức của mình. Họ sẽ cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu để sử dụng trong công ty hoặc gửi cho bạn thư mời riêng để đăng ký bằng địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn đã đăng ký, bạn có thể tải xuống ứng dụng di động TELUS Health One miễn phí từ Apple App Store hoặc Google Play Store trên điện thoại thông minh và nhấn "Đăng nhập". Hoặc bạn có thể truy cập TELUS Health One trên một trong các trình duyệt được hỗ trợ (Firefox, Safari, Google Chrome hoặc Internet Explorer 11) và đăng nhập.

Nếu bạn chưa được cung cấp chi tiết đăng nhập hoặc thư mời, vui lòng liên hệ với phòng Nhân sự/Phúc lợi của bạn hoặc quản trị viên của TELUS Health One để biết cách đăng ký.