Làm thế nào để tôi chỉnh sửa hồ sơ của mình?

Chọn 'Hồ Sơ Của Tôi' bằng cách nhấp vào ảnh người dùng ở góc trên cùng bên phải và chọn 'chỉnh sửa'.

Bạn có thể thay đổi ảnh hồ sơ của mình hoặc chọn hiển thị/ẩn năm sinh của mình tại đây. Các trường bắt buộc được đánh dấu hoa thị (*) và cần thiết để chúng tôi có thể hiển thị thông tin liên quan trong Ứng Dụng.